Hair – Children’s Cut
£ 15.00
Hair – Fringe
£ 7.00
Hair – Long Hair Dressing
£ 45.00
Hair – Wash, Cut & Blowdry
£ 40.00
Hair – Cut & Blowdry
£ 35.00
Hair – Dry Cut
£ 30.00
Hair – Wash & Blowdry
£ 25.00
Hair – Wash & Cut
£ 35.00
Secured By miniOrange